info@dtet.gov.lk

+94 112 34 8897 / +94 112 43 9078

உலோகம் மற்றும் ஒளிப பொறியியல் துறை

Course Introduction

 • வளைவூருக்கி தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா – நுவூடீ 12
 • உற்பத்தி தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா – நுவூடீ 16
 • வளைவூருக்கி தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா – நுவூடீ 12.1
 • பொறியியல் கைப்பணிப் பயிற்சிக்கான தேசிய சான்றிதழ் (பொருத்து பொறியியக்கவியலாளர்)
 • பொறியியல் கைப்பணிப் பயிற்சியிற்கான தேசிய சான்றிதழ்
  (வளிச்சீராக்கி மற்றும் வளைவூருக்கி ஒட்டுனர்.) (வெல்டர்)
 • இயந்திரவியல் தொடர்பான சான்றிதழ்
  வளிச்சீராக்கி மற்றும் வளைவூருக்கி ஒட்டுனர் தொடர்பான சான்றிதழ்
  ஊ.N.ஊ அரைக்கும் இயந்திர செயற்பாட்டாளர்