info@dtet.gov.lk

+94 112 34 8897 / +94 112 43 9078

எந்திர மின்னணுவியல் (மெக்காட்ரொனிக்ஸ்) துறை

Course Introduction

  • எந்திர மின்னணுவியல் (மெக்காட்ரொனிக்ஸ்) தொழில்நுட்பவயலில் தேசிய டிப்ளோமா – ETA 04
  • எந்திர மின்னணுவியல் (மெக்காட்ரொனிக்ஸ்) தொழில்நுட்பவயலில் தேசிய டிப்ளோமா – ETB 04
  • காற்றழுத்தவியல் மற்றும் நீர் விசையியலில் தேசிய டிப்ளோமா – ETB 29
  • ஊNஊ தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய சான்றிதழ் – ETB 30
  • எந்திர மின்னணுவியல் (மெக்காட்ரொனிக்ஸ்) தொழில்நுட்பவயலில் உயர் தேசிய டிப்ளோமா – ETA 04.1
  • எந்திர மின்னணுவியல் (மெக்காட்ரொனிக்ஸ்) தொழில்நுட்பவயலில் தேசிய டிப்ளோமா – ETB 04.1