info@dtet.gov.lk

+94 112 34 8897 / +94 112 43 9078

நிதி மற்றும் வங்கி முகாமைத்துவத் துறை

Course Introduction

  • கணகக்pயல் தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா – BSA 01
  • கணக்கீட்டுத் தொழில் நுட்பவியலாளர் களுக்கான தேசிய சான்றிதழ் – BSC 04