info@dtet.gov.lk

+94 112 421 580

குளிரூடட்ல் மற்றும் வளிச்சீராக்கல் துறை

Course Introduction

  • குளிரூட்டல் மற்றும் வளிச்சரீhக்கல் தொழில்நுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா- ETB 08
  • பொறியியல் கைப்பணிப் பயிற்சிற்கான தேசிய சான்றிதழ் – ECC 05
  • குளிரேற்றல் மற்றும் வளிச்சீராக்கல் தொழில்நுட்பவியலாளர – ECC 50