info@dtet.gov.lk

+94 112 421 580

මෙකාට්‍රානික් ක්ෂේත්‍රය

Course Introduction

 

  • මෙකාට්‍රොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ  උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETA 04
  • මෙකාට්‍රොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETB 04
  • වායු හා ද්‍රාව පීඩන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETB 29
  • CNC තාක්ෂණය පිළබද ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETB 30
  • මෙකාට්‍රොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETA 04.1
  • මෙකාට්‍රොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව – ETB 04.1